Bättre överblick med ny statistikportal

Nu lanserar Etikprövningsmyndigheten vår nya statistikportal över klinisk forskning i Sverige.

Nu lanserar Etikprövningsmyndigheten vår nya statistikprotal över klinisk forskning i Sverige. Färdiga grafer presenterar godkända projekt i realtid och det finns möjlighet att göra egna sökningar i de data som finns. Till en början kommer det av naturliga skäl finnas begränsad mängd data men vartefter prövningar godkänns kommer projekt att tillgängliggöras.

Bakgrunden till uppdraget är att det har saknats en samlad och strukturerad helhetsbild över den kliniska forskningen som genomförs. De data som myndigheten får in i sin prövningsprocess är en värdefull källa och ger ett omfattande underlag för den statistik som presenteras.

Med tiden kommer forskare och forskningshuvudmän ha stor nytta av att redan i planeringsstadiet av forskning ha tillgång till statistik över pågående och redan genomförd forskning. På så vis kan resurser tilldelas nya viktiga studier och stället för att upprepa liknande. Statistiken gör det även möjligt att undvika att forskningspersoner inkluderas i parallella likartade studier och att personuppgifter behandlas i onödan. Genom denna statistik värnar vi människan i forskning.